ولایت  به معنای سرپرستی است و مخصوص پدر و جد پدری می باشد که هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارند و در مقام تصمیم گیر برای کودک از قدرت قانونی یکسانی برخوردار هستند اما ولایت ولی قهری زمانی معنی می یابد که ….. موضوع : ولایت ولایت : رسیدگی به امور حقوقی  مالی و غیر…

در صورت فوت پدر یا محجوریت وی و یا اینکه به هر دلیلی ولایت وی بر فرزند از بین رفته باشد ولایت قهری فرزند به پدر بزرگ یا جد پدری ( ولی قهری ) منتقل میگردد و همچنین افراد محجور نیز نیازمند به ولی یا قیم میباشند که بدان حکم قیومیت گفته می شود  ولایت…

وکالت وکیل در حضانت و نگهداری فرزند مشترک و همچنین اخذ حکم حضانت فرزند در طلاق توسط پدر یا مادر تعداد زیادی از آمار پرونده های دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است ،جهت قبول وکالت حضانت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید .
مشاوره حقوقی چه حضوری باشد و چه تلفنی یا مجازی در دفتر وکالت ما رایگان است.

تماس بگیرید
آدرس