بیع فضولی چیست ؟  معامله فضولی یا بیع فضولی معامله ای را گویند که مالک از معامله بیخبر است و شخص دیگری بدون آنکه صاحب مال باشد و یا اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش مال میکندبنابر این اگر شخصی مال غیر را بفروشد و صاحب مال یا مالک بعد از وقوع معامله…

تماس بگیرید
آدرس