آراء و دادنامه های صادره از محاکم قضائی و دادگاه ها به دودسته حضوری و غیابی تقسیم میگردند .مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه اعتراض آراء و دادنامه های غیابی  و یا همان واخواهی اختصاص یافته است .

چنانچه وکیل یا محکوم علیه در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نگردیده باشد و لایحه ای نیز توسط محکوم علیه و یا وکیل مدافع وی در پرونده ملاحظه نگردد و ابلاغ واقعی نیز نگردیده باشد دادنامه صادره غیابی و در غیر اینصورت حضوری تلقی میگردد

تماس بگیرید
آدرس