در راستای رسیدگی به تخلفات کارمندان و پرسنل دولت که مشمول قانون خدمات کشوری می باشند بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در محل ادارات تشکیل که بر اساس قانون در صورت انجام تخلف به مجاز اتهای مقرر در قانون اداری محکوم میگردند. آراء این هئیت قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر رسیدگی …

تماس بگیرید
آدرس