فرجام خواهی در پرونده های حقوقی با پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور تفاوت اساسی دارد بدین ترتیب که در پرونده کیفری فرجامخواهی در واقع مرحله تجدید نظر خواهی پرونده های خاص می باشد اما در دعاوی حقوقی نوعی رسیدگی فوق العاده بعد از قطعیت حکم می باشد. مواد موعد قانونی فرجامخواهی حقوقی: درکلیه دعاوی حقوقی ۲۰ روز بعد از ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی و چنانچه …

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس