« اخـــــذ به شفــــــــعه » هرگاه مال غیر منقولی بین دو یا چند نفر مشترک باشد اگر یکی از شرکاء سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و مال را بنام خود خریداری نماید ، این حق را در قانون حق شفعه یا…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button