معاوضه معاوضه قراردادی است که به موجب آن یکطرف معامله مالی به طرف دیگر معامله داده و به جای وجه ثمن معامله مال دیگری را از طرف دیگر اخذ نماید . عقد معوض با عوض معلوم و تحت شرایط خاصی معتبر میباشد. جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با تجربه دادگستری در عقود و قراردادها…

تماس بگیرید
آدرس