ابراء ابراء عبارت از این است که طلبکار یا طرف قرارداد به میل خود از حق خود صرفنظر نماید که از موجبات سقوط تعهدات است و در واقع همان چشم پوشی اختیاری طلبکار از حق خود میباشد. ابراء را در فقه اسقاط ما فی الذمه نیز گویند که نوعی از ایقاعات میباشد . ابراء نوعی…

تماس بگیرید
آدرس