تنظیم سند رسمی انتقال الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بعد از وقوع بیع یکی از اساسی ترین امور بوده و در صورت امتناع فروشنده از انتقال رسمی مبیع و تنظیم سند قطعی گرفتن وکیل متخصص ملکی ضروری میباشد . براساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی متعاملین به نتایجی که به موجب عرف و عادت و…

بیع به معنی توافق فروشنده (بایع ) و خریدار ( مشتری ) به عین مبیع ( مال مورد معامله ) به عوض معلوم ( ثمن یا قیمت مبیع ) به ایجاب و قبول می باشد چه مبیع تسلیم شده باشد یا نشده باشد به محض انعقاد عقد یا وقوع معامله یا امضاء مبایعه نامه فروشنده (…

تماس بگیرید
آدرس