اثبات صحت و اصالت و تنفیذ سند عادی  جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص ملکی با ۳۰ سال سابقه در امور بیع و قراردادها و اثبات صحت و اصالت و تنفیذ مبایعه نامه و قراردادهای بیع و … با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ وکیل متخصص ملکی تماس حاصل فرمائید . در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی…

بیع به معنی توافق فروشنده (بایع ) و خریدار ( مشتری ) به عین مبیع ( مال مورد معامله ) به عوض معلوم ( ثمن یا قیمت مبیع ) به ایجاب و قبول می باشد چه مبیع تسلیم شده باشد یا نشده باشد به محض انعقاد عقد یا وقوع معامله یا امضاء مبایعه نامه فروشنده (…

تماس بگیرید
آدرس