قراین و امارات یکی از ادله اثبات دعوی می باشد، اماره دلیلی می باشد کاملا غیر مستقیم  می تواند برای قاضی و وکیل مجرب زمینه ساز رسیدن  به یک نتیجه باشد و برای رسیدن به واقعیت موثر باشد . مشاوره حقوقی رایگان با وکیل  ۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲ اماره قضایی و قانونی به دو دسته…

تماس بگیرید
آدرس