قرار منع تعقیب یک تصمیم نهائی در مرحله دادسرا میباشد که ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه میباشد . هنگامی که شخصی قصد طرح دعوایی را دارد و خواستار رسیدگی مراجع قضایی به آن می باشد ابتدا باید به این مورد توجه کند که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،…

تماس بگیرید
آدرس