یکی از قرارهای صادره در مرحله دادسرا قرار ترک تعقیب میباشد که به درخواست شاکی درجرائم قابل گذشت اعمال میگردد. قرار ترک تعقیب به معنای ترک کردن و ادامه ندادن ، پروسه تحقیقات است. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا مدت یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست…

تماس بگیرید
آدرس