قرار تامین دلیل صدور و اجرای قرار تامین دلیل که با هدف حفظ دلیل و استفاده از آن در آینده انجام می گیرد براساس مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری انجام پذیرفته و صدور و اجرای قرار تامین دلیل بر عهده شورای حل اختلاف می باشد که توسط متقاضی یا وکیل قرارتامین دلیل…

تماس بگیرید
آدرس