قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹خرید و فروش ساختمان غیر اماده را بدون تنظیم سند رسمی ممنوع و طرفین را بعد از اتمام پی کنی ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و سیر تشریفات قانونی نموده و در صورت استنکاف پیش فروش کنندگان به ۹۱ روز تا یک سال حبس و جزلی نقدی محکوم میگردند .

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button