تبدیل وضعیت استخدامی تبدیل وضعیت استخدامی بدلیل ایجاد بار مالی جهت دستگاه های دولتی معمولا مطلوب طبع نبود و با موانع فراوانی روبرو گردیده و اغلب نیز با استنکاف ا اجرای قانون روبرو گردیده که شهر وند ناچار به گرفتن وکیل و اعلام شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی…

استخدام کلیه کارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری انجام میگیرد ؛ انواع قرارداد های منعقد مشمول قانون استخدام کشوری به شرح ذیل میباشد: ۱ – استخدام رسمی و رسمی آزمایشی ۲- استخدام پیمانی برای مدت معین ۳- خرید خدمت یا کار معین ساعتی برای حداکثر یکسال. اکنون با توجه به قانون استخدام کشوری ابتدا هر یک …

تماس بگیرید
آدرس