انتقال مال به قصد فرار از دین :  یکی از مشکلات نظام قضائی ماانتقال مال به قصد فرار از دین بوده بدینگونه که محکومین بعد از صدور اجرائیه یا به محض اطلاع از اقدام طرف مقابل مبادرت به انتقال صوری اموال خود بنام نزدیکان خود نموده که در نتیجه طلبکار قادر به اجرای حکم نمیگردد…

صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت با انگیزه توقیف و بازداشت اموال خوانده انجام و تا تعیین تکلیف نهائی پرونده حقوقی به قوت خویش باقی است ، جهت مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با وکیل ماهر و باسابقه دادگستری تماس حاصل فرمائید.

تماس بگیرید
آدرس