تنظیم سند رسمی انتقال الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بعد از وقوع بیع یکی از اساسیترین امور بوده و در صورت امتناع فروشنده از انتقال رسمی مبیع و تنظیم سند قطعی گرفتن وکیل متخصص ملکی ضروری میباشد . براساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی متعاملین به نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button