نحوه و چگونگی ثبت نام و شرایط درخواست عفو زندانی و تکمیل فرم عفو اعم از عفو موردی یا عفو رهبری وهمچنین مراحل پذیزش عفو زندانیان و چگونگی اعلام عفو و مناسبتهای عفو زندانی واقدام برای عفو زندانی

تماس بگیرید
آدرس