ابطال معاملات و قراردادها در خصوص کلیه معاملات و عقود و مبایعه نامه ها و هر نوع قراردادی حتی قرارداد رسمی چنانچه اثبات شود که ارکان اساسی صحت معاملات معمول نگردیده و یا هر هر گونه کشف فساد می توان ابطال سند موصوف را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه پس از جری تشریفات مقرر…

« ثمن معامله » یکی از موارد صحت معاملات و عقد بیع معلوم و مشخص بودن ثمن معامله یا قرارداد می باشد بطوریکه چنانچه ثمن یا ارزش یا قیمت مبیع مجهول و یا نا مشخص باشد عقد بیع باطل است علاوه بر آن ما با پدیده ای در جامعه موجه هستیم که در بسیاری از…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button