دادسـرا ودادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در صورت تخلف در نظریه کارشناسی در دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری قابل پیگیری است . چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در اظهار نظر کارشناسی یا نحوه اجرای قرار کارشناسی مرتکب تخلف گردد هیات رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری در دادسرا و…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button