دادســـرا و دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی به تخلفات و اعمال غیر قانونی دفاتر اسناد رسمی ، سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی براساس ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ پس از گزارش بازرس و یا شکایت شاکی خصوصی در دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی انجام میگردد . این شکایت ممکن…

تماس بگیرید
آدرس