بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال بعد از تحمل نیمی از محکومیت خود و محکومان زیر ۱۰ سال بعد از تحمل یک سوم محکومیت زندان خود میتوانند از زندان خود تقاضای عفو مشروط نمایند که در صورت موافقت رئیس زندان پیشنهاد درخواست ازادی مشروط به اجرای احکام…

تماس بگیرید
آدرس