طلاق توافقی چنانچه زن و شوهر متقاعد گردند که هیچ راهی جز طلاق و جدائی برایشان باقی نمانده و زن حاضر گردد تمام یا قسمتی از حقوق خود را بذل نماید و شوهر نیز با آن موافقت نمایدبه این حالت طلاق توافقی گفته میشود  که با صدور گواهی عدم سازش توسط وکیل طلاق توافقی و…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button