جرائم پزشکی و داروئی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و یا دادگاه انتظامی پزشکان و پرستاران رسیدگی شده و در خصوص قصور یا خطای پزشک مبادرت به رسیدگی و صدور رای مینماید.

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button