عقد  رهن ترهین راهن مرتهن رهن ترهین راهن مرتهن: گاهی اوقات مدیون مالی را به عنوان ضمانت نزد طلبکار خود می گذارد تا در صورتی که دین توسط مدیون پرداخت نشد  ، حق طلبکارضایع نشود و بتواند  طلب خود را از مالی که به عنوان وثیقه نزد او گذاشته شده ،وصول کند که این عمل…

تماس بگیرید
آدرس