مجازات رباخواری : در اصطلاح عرفی ، ربا خواری به  این معنی است که ربا دهنده پولی را به ربا گیرنده بدهد و در ازای آن پول (که به عنوان قرض داده شده است )، هم اصل پول را پس بگیرد و هم سود مدت زمانی که پول در نزد ربا گیرنده میباشد را از…

تماس بگیرید
آدرس