«تنصیــــــــف دارائــــــــی  » تنصیف دارائی که براساس بند الف در عقد نامه چاپی آمده بعنوان شرط ضمن عقد در صورت امضاء زوجین در نظام حقوقی ما تعریف شده است و براساس آن چنانچه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه طلاق ناشی از تخطی از وظائف همسری یا سوء رفتار زن نباشد زوج…

وکالت وکیل در حضانت و نگهداری فرزند مشترک و همچنین اخذ حکم حضانت فرزند در طلاق توسط پدر یا مادر تعداد زیادی از آمار پرونده های دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است ،جهت قبول وکالت حضانت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید .
مشاوره حقوقی چه حضوری باشد و چه تلفنی یا مجازی در دفتر وکالت ما رایگان است.

تماس بگیرید
آدرس