جهت رسیدگی به جرائم جوانان زیر سن قانونی داسرای ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در تهران و شعب ویژه در شهرستانها تشکیل گردیده است .
همچنین نگهداری کودکان و نوجوانان در زندان نیز در بند ویزه جوانان و در تهران در کانون اصلاح و تربیت سازمان زندانها صورت میپذیرد .

تماس بگیرید
آدرس