عدم تمکین   یعنی عدم انجام وظائف زناشوئی توسط زوجه ( زن ) و نا فرمانی از شوهر که با صدور دادنامه عدم تمکین از طرف زوج ( شوهر ) به اثبات می رسد . در صورت اثبات عدم تمکین خاص و عام زوجه ناشزه یا زن ناشزه نامیده می شود و در صورت اثبات نشور…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button