ورود ثالث در هر مرحله از دادرسی چه در دادگاه نخستین یا دادگاه تجدید نظر هرگاه شخص ثالثی از موضوع پرونده مطلع و در آن دعوا برای خود حقی قائل باشد می تواند طی دادخواست ورود ثالث وارد دعوای اصلی گردیده و مطالبه حق خود را بنماید . طرف سوم که مبادرت به ثبت دادخواست…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button