محاسبه و نحوه وصول خسارت تاخیر تادیه یکی از مباحث اصلی قراردادها میباشد که مشاوره حقوقی در خصوص ان صرورت دارد ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

تماس بگیرید
آدرس