حق حبس در مهریه از جانب زوجه قابل اعمال است و زن میتواند تا زمان دریافت مهریه از تمکین خاص و عام خودداری و مشروط به انکه سابقا تمکینی در بین نبوده باشد . مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح دائم یا موقت به ملکیت زن در امده و او میتواند در ان…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button