حریم چاه یکی از مواردیست که نقش بسیار عظیمی در روابط صاحبان چاه ها و صدور مجوز چاه در کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی و محاکم داشته و دارد و وکیل چاه باید توجه فراوانی بدان داشته باشد .

تماس بگیرید
آدرس