صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت با انگیزه توقیف و بازداشت اموال خوانده انجام و تا تعیین تکلیف نهائی پرونده حقوقی به قوت خویش باقی است ، جهت مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با وکیل ماهر و باسابقه دادگستری تماس حاصل فرمائید.

کلیه پرونده های حقوقی بعد از صدور اجرائیه از طرف دادگاه جهت انجام عملیات اجرائی به دایره اجرای احکام مدنی ارسال میگردد. این دایره بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به اجرای حکم یا مفاد اجرائیه مینماید.

تماس بگیرید
آدرس