چناچه ملکی دارای سند رسمی باشد و فروشنده به هردلیل از انتقال سند رسمی بنام خریدار امتناع ورزد خریدار می تواند با گرفتن یک وکیل با تجربه متخصص املاک دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی ملک را توسط وکیل ملکی ثبت دادخواست نموده و دادگاه نیز در صورت دفاع صحیح وکیل فروشنده را به…

تماس بگیرید
آدرس