« قانــــون تغییر کاربری » یکی از بحث برانگیز ترین معضلات روز مره جامعه ما نحوه و چگونگی تغییر کاربری اراضی بوده که اغلب با موفقت همراه نبوده و در صورت ساخت وساز غیر مجاز نیز معمولاً به سرعت تخریب و قلع و قمع گردید و خسارات  فراوان و کمر شکنی را بر مالک زمین…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button