تعلیق اجرای مجازات در مرحله اجرای احکام   توسط وکیل پایه یک دادگستری  با ۳۰ سال سابقه کار  جهت زندانی و یا محکومی که هنوز اجرای حکم نشده است در شرایطی خاص قابل قبول وکالت میباشد .

تماس بگیرید
آدرس