دادسـرا ودادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در صورت تخلف در نظریه کارشناسی در دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری قابل پیگیری است . چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در اظهار نظر کارشناسی یا نحوه اجرای قرار کارشناسی مرتکب تخلف گردد هیات رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری در دادسرا و…

تماس بگیرید
آدرس