کلیه دادنامه های شعبات حقوقی قابل تجدید نظر خواهی حقوقی در دادگاه تجدید نظر استان میباشد . موضوع : تجدید نظر خواهی حقوقی در آیین دادرسی مدنی مقدمه هنگامی که افراد با مشکلی مواجه می شوند که خود قادر به حل آن نبوده اند و حقوق و منافع انها در حال تضییع است جهت حل…

تماس بگیرید
آدرس