تبعیت از دادنامه کیفری یا تبعیت  دادگاه حقوقی از آراء قطعی  کیفری  (قاعده نفاذ)       تبعیت از دادنامه کیفری به عنوان یک اصل لازم است بیان شود  چناچه رسیدگی به اتهامی در دادگاه کیفری منتج به صدور حکم قطعی گردد این حکم برای کلیه ی  محاکم حقوقی  لازم اتباع می باشد  به عنوان …

تماس بگیرید
آدرس