اقاله اقاله در قانون مدنی ایران یکی از موارد سقوط تعهدات است و در واقع اقاله و تفاسخ نوعی برهم زدن معامله بین بایع( فروشنده ) و مشتری ( خریدار ) است تا مبیع از ملکیت مشتری خارج در ملکیت مجدد فروشنده استقرار یابد و به زبان ساده به نوعی پس دادن معامله به صاحبش…

تماس بگیرید
آدرس