تفــــکیک ملک ، افـــراز مـــلک مــشاع و تقسیم پاره ای از موکلان و هموطنان ما بدلیل نا آگاهی از مفاهیم حقوق ثبت اسناد و املاک تفکیک ؛ افراز و تقسیم یاافرازوتفکیک را مترادف یکدیگر می پندارند و حال آنکه معنا و کارکرد آنها بسیار متفاوت است که حال به تعریف حقوقی هر یک می پردازیم…

تماس بگیرید
آدرس