احکام و دادنامه های صادره از جانب سازمان تعزیرات حکومتی توسط وکیل تعزیرات قابل فرجامخواهی در دیوان عدالت اداری میباشد ،جهت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی رایگان نمائید.

تماس بگیرید
آدرس