اعتبارامر مختومه همان  اعتبار امر قضاوت شده است  یعنی عدم امکان طرح مجدد نسبت به همان  دعوا می باشد که در صورت طرح مجدد منجر به مختومه شدن پرونده میگردد در توضیحی کاملتر امر مختومه همان امر قضاوت شده است . اعتبار امر قضاوت شده و اعتبار امر مختومه یکی هستند و تفاوتی بین امرقضاوت…

تماس بگیرید
آدرس