اعتبار امر مختومه حقوقی یعنی  زمانیکه حکم صادر شده بعد ازانجام مراحل دادرسی زمانی که قطعی شده باشد دیگر امکان محاکمه وطرح مجدد آن وجود ندارد که اقدام به این موضوع امر غیر قانونی است . وحدت شاکی ومتهم وحدت موضوع یا واقعی مجرمانه از شرایط حصول اعتبار امر مختومه می باشد . نتیجه دعوای…

تماس بگیرید
آدرس