اعاده دادرسی حقوقی یک راه فوق العاده برای اعتراض به رای تجدید نظر دادگاه حقوقی درحال جریان می باشد تا درصورت تاییدو صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حقوقی توسط قاضی  صادرکننده رای قطعی مجددا طبق ماده۴۲۶ قانون ائین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار میگیرد. دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه کار مفید و وکیل…

تماس بگیرید
آدرس