استردادلاشه چک و سفته یعنی اینکه بعد از تحقق هدف از صدور چک یا سفته صادر کننده چک می تواند ورقه ی چک  را مطالبه کند . استرداد در لغت یعنی پس گرفتن لاشه چک  یعنی مطالبه ورقه چک بعد از حصول هدف از صدور چک.  استرداد لاشه چک را نمی توان از بانک درخواست…

تماس بگیرید
آدرس