اسامی قضات دیوان عالی کشور و نام قاضی شعبه دیوانعالی کشور  در شعبات تهران – قم و مشهد به شرح منعکس  در این صفحه امده است . دیوانعالی کشور عالی ترین مقام نظارت قضائی بوده و در مرجع رسیدگی  تجدید نظر خواهی نسبت به ارای محاکم کیفری یک و فرجامخواهی – اعاده دادرسی – اعمال…

دیوان عالی کشور یکی از دستاوردهای  عظیم متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل ۷۵ آن که به تقلید از حقوق اساسی اروپا تدوین یافته بود دیوان عالی کشور است که در سال ۱۳۲۹قمری با عنوان دیوان تمیز در تهران تأسیس گردیده و در سال ۱۳۱۶ بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دیوان عالی کشور تغییر نام داده شد. محل استقرار دیوان عالی کشور در تهران بوده و رئیس فعلی آن حجت الاسلام …

تماس بگیرید
آدرس