موضوع : ازاله بکارت معنای ازاله : به معنای صدمه و آسیب دیدن است که منجر به مهرالمثل و ارش البکاره و محکومیت کیفری توسط وکیل و قاضی میگردد . معنای بکارت : یک غشاء و پوست نازک داخل واژن بانوان   مقدمه داشتن پرده بکارت در جوامع مختلف همواره به معنای پاکی زوجه و…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button